Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Öndüriji?

A1: Hawa.15 ýyldan gowrak wagt bäri gaplaýyş önümçiliginde.Zawodymyz Hytaýyň Guangdong şäheriniň Dongguan şäherinde ýerleşýär.

2-nji sorag: Eger sizden zakaz bermek islesem, bu jyns çalgynyň MOQ näme?

A2: Adatça, MOQ 10 000 000CC bolýar, bu siziň aýratyn talaplaryňyza bagly.

3-nji sorag: Meniň kompaniýam üçin poçta bukjasynyň kurýer sumkasyny sazlap bilersiňizmi?

A3: Hawa.OEM we ODM ikisi hem elýeterlidir.

4-nji sorag: Sitata almak islesek, haýsy maglumatlary bilmeli?

1. Talap mukdary

2. Jikme-jiklikler (material, ululyk, galyňlyk, reňk, logotip eskiz ýa-da surat)

3.Gaplamak

5-nji sorag: Gurşun wagty näme?

A5: Nusga 7 gün, köpçülikleýin önümçilik wagty 20 gün gerek.

6-njy sorag: Önümler üçin gözlegiňiz barmy?

A6: Hawa.Önümleriň her bir ädiminde we önümleriň ökdedigine göz ýetirmek üçin ýüklemezden ozal berk standart barlagymyz bar.

7-nji sorag: Pantone reňkine laýyklygy hödürleýärsiňizmi?

A7: Adaty PMS reňkiňiz we haýsy önümi halaýandygyňyz bilen bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we mümkin bolandygyna göz ýetirip bileris we şol önümiň reňkine laýyk gelýän çykdajylary size berip bileris.

8-nji sorag: Nusga syýasatyňyz näme?

A8: Bar bolan aksiýa nusgalarymyz ýa-da adaty ululyk nusgalarymyz üçin mugt töleg.

Specialörite ululyk we ýörite çap etmek üçin nusgalar zarýad alýar.

Nusgalaryň kurýer bahasy: Alyjy nusgalary ýygnamak üçin öz kurýerini (Fedex / DHL / UPS / TNT we ş.m.) üpjün edýär, eger iberijiniň kurýer hasaby ýok bolsa, kurýeriň bahasyny öňünden töläris we degişli kurýer bahasyny nusga fakturasyna töläris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?